Alodawpyie Meditation Center
www.kelasa.org
ခက္ဆစ္မ်ား
၁၀။ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ (၁)
၉။ ငါးပါးသီလ ေမတၱာပို႔ (အဂၤလိပ္)
၈။ ကိုးပါးသီလ ေမတၱာပို႔
၇။ ၾသကာသခက္ဆစ္
၆။ အနတၱလကၡဏသုတ္ခက္ဆစ္
၅။ ဓမၼစၾကာသုတ္ အဖြဲ႕လိုက္႐ြတ္ပုံ
၄။ ဓမၼစၾကာသုတ္ခက္ဆစ္ (၂)
၃။ ဓမၼစၾကာသုတ္ခက္ဆစ္ (၁)
၂။ ေမတၱသုတ္ခက္ဆစ္
၁။ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသဇယား